صفحه اصلی > عمومی : متن عقد آریایی تورا من برگزیدم

متن عقد آریایی تورا من برگزیدم

متن عقد آریایی تورا من برگزیدم

متن عقد آریایی عروس متن عقد آریایی به نام نامی یزدان دکلمه عقد آریایی متن عقد آریایی به نام نامی یزدان صوتی عکس متن عقد آریایی عکس متن عقد آریایی متن عقد ایرانی باستان متن عقد ایرانی باستان آهنگ به نام نامی یزدان تو را من برگزیدم

پیمان زندگی

مرد: به نام نامی یزدان
تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان
میان این گواهان بر لب آرم این سخن با تو
برای زیستن با تو
وفادار تو خواهم بود در هر لحظه در هر جا
پذیرا می شوی آیا؟
تو با من این چنین هستی که من با تو؟

زن: به نام نامی یزدان
پذیرا می شوم تو را از جان
هم اکنون باز می گویم میان انجمن با تو
وفادار تو خواهم بود، در هر لحظه، در هر جا، برای زیستن با تو
تو هم با من چنان با مهر پیمان کن که من با تو!

مرد و زن با هم: تو چون هم آشیان خواهی شدن با من
تمام عمر خواهم بود یک جان در دو بدن با تو
بهشت عشق سازم خانه را
سرشار از لبخند و مهر و نور و عطر و یاسمن با تو

گواهان همه با هم: همایون باد این پیمان
همایون باد این پیوند
همایون باد این پیوند ورجاوند
گرامی باد این سوگند
شکوفا باد بر لب های تان همواره این لبخند

همایون باد!

دیدگاهتان را بنویسید